Projektledning

Vi utför i nära sammarbete med kunder projektledning för mindre projekt och vi ställer även upp som inhyrd resurs till andra externa projekt.

Projektledning handlar om mycket mer än att bara vara spindeln i nätet. Att arbeta i projekt innebär att bilda ett team som sammanfogar och koordinerar experter från olika kompetensområden med alla dess utmaningar det kan innebära.


Att han grundläggande kunskaper om gruppdynamik och struktur samt besitta en planeringsförmåga är alla förutsättningar för att kunna leda ett framgångsfullt projekt. Under utbildningen till ingenjör har jag dels läst en kurs i gruppdynamik, ledarskap och projektledning så väl som i nästan varje kurs på universitetet arbetat i olika grupparbeten för att arbeta fram dessa erfarenheter.


En av projektledarens viktigaste uppgifter, som ofta glöms bort:
att skapa goda förutsättningar för projektgruppens arbete.


Detta uppnås genom att både väga in ”hårda värden” och ”mjuka värden”, dvs planeringsverktyg för styrning så väl som väga in människors beteende och hur gruppdynamik fungerar.


Exempel på mindre projekt som vi projektleder i nära sammarbete med kunden är byten av fönster, renovering av lokaler, byten av avloppsstammar, renovering av kök, renovering av badrum med mera. För mer information kring denna tjänst ber vi er kontakta mig.

Privatkund? Klicka här för att komma till

SBR Överlåtelsebesiktning Skåne 

Byggnadsinventering och statuskontroll

En grundlig och strukturerad genomgång av utvalda byggnadsdelar för att få en helhetsbild av status, underhållsbehov och kommande investeringar. 

En byggnadsinventering och statuskontroll kan vara ett nödvändigt underlag för att få en korrekt uppfattning kring byggnadens nuvarande status eftersom detta ligger till grund för kommande budgeteringar, underhållsplaner och nödvändiga åtgärdsprogam. 

Att på ett tidigt stadie känna till en byggnads förutsättningar sparar pengar och möjliggör en god planering.


Uppdrag kan innefatta genomgång och statusbestämning av utvalda byggnadsdelar i en byggnad. Tillexempel kan ett uppdrag innebära att en kund vill få en översikt över hur skicket är på en fastighets fönster. Då görs en fönsterinventering där alla fönster och dess karmar noggrant undersöks och bedöms. Vid fältstudien bestäms status av objekten genom en okulärkontroll som innefattar bland annat bedömning av skicket på bågen och karmen, färgens kondition, fuktkvot i trämaterial, vilka vädersträck det undersökta objektet sitter i mm.


Efter genomgång av varje objekt tilldelas de ett betyg 0 till 3, där 0 är utan anmärkning, 1 innebär mindre anmärkning som tex behov av färgkomplettering, medan betyg 3 innebär att fönstret är i akut behov av antingen en reparationsåtgärd eller utbyte.


Resultatet sammanställs i två delar, bestående av en teknisk rapport samt en bilaga med kontrollprotokoll över alla objekt och deras resultat. I den tekniska rapporten beskrivs kortfattat byggnadens förutsättningar, vilken metod som använts vid fältstudien samt vilka generella resultat som framkommit vid inventeringen. Detta redovisas i löpande text med bilder som förtydligar och illustrerar exempel på brister som påträffats.

I rapporten ges också generella råd och åtgärder som rekommenderas till kunden.


Den andra delen är en bilaga där kontrollprotokollet från inventeringen bifogas som en Excel-fil med alla inventerade objekt, nödvändiga bilder och dess status tydligt uppmärkta med betyg och färgmarkering för lättare tolkning.


Är byggnaden som ska undersökas uppförd mellan åren 1956 till och med 1973 kan det vara bra att i samråd med kunden diskutera om byggnaden har inventerats för PCB eller om det kan tänkas upptäckas under arbetet. PCB ska vara sanerat senast 30 juni 2016 enligt Förordning 2007:19 om PCB m.m. (om byggherren inte sökt dispens). Se kunskapsbanken för mer fakta kring PCB och de krav som ställs.
Lika så kan det vara bra att ta upp frågan om asbest kan förekomma.


Exempel på andra byggnadsinventeringar och statuskontroller är genomgång av dörrar, fasader, avloppsledningar, takbeklädnad, badrum, kök, utemiljöer, inredning, eller allmänna ytor i offentliga lokaler, med mera.


Tillsammans med kunden skräddarsyr vi uppdraget så att det passar fastigheten och kundens behov samt levererar det underlag som kunden behöver för att kunna fatta rätt beslut till kommande budgeteringar, underhållsplaner och åtgärdsprogam.Inventering av ritningsarkiv

Många fastighetsägare har stora arkiv med pappersritningar och translarer hängandes, men inte alltid en ordentlig digitaliserad och sökbar lista med förteckningar över ritningarna.
En ritningsinventering är en tjänst där vi går igenom samtliga ritningar, dokumenterar dessa i en sökbar lista som innehåller tex translarens ritningsnummer, vilket årtal ritningen gjordes, vad ritningen innehåller (ventilation, VVS, konstruktionsdetaljer, arkitektritning mm). På kundens önskan kan också ritningarna skickas iväg för inskanning och digitalisering hos extern part, så att dessa går att lägga in i en databank och sedan läsas som pdf-filer på en dator.


Värt att tänka på i dessa tider är att typisk dimensionerande livslängd för tekniska system är 50-år och att en stor del av dagens byggnadsbestånd är uppförda under 60-, 70- och 80-talet och börjar därmed komma upp i den ålder då tekniska system ska bytas ut eller renoveras. Att ha en god kontroll över en fastighets dokumentation sparar inte bara pengar utan underlättar vid tex ombyggnationer, renoveringar, inventeringar och miljösaneringar. Dessa byggnader har dessutom ofta miljöfarliga byggmaterial som PCB och Asbest, varför kontroll över originalritningar är nästa ofrånkomligt för att kunna arbeta i dessa byggnader.


Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna gå in i en lista, söka fram önskad ritning och på ett par minuter veta vilket translarnummer/ ritningsnummer som informationen finns på underlättar otroligt mycket för både fastighetsförvaltare och inhyrda konsulter. Det sparar både tid och pengar.


Övergripande statuskontroll av byggnad


En övergripande statuskontroll av en byggnad liknar tjänsten "Byggnadsinventering och statuskontroll” men istället för att endast undersöka isolerade objekt som tex fönster går vi in i en fastighet tillsammans med kunden och gör en övergripande statuskontroll. Detta arbetssätt kan spara mycket pengar åt kunden genom att brister upptäcks i tid.

Ett vanligt exempel är en kund som äger en fastighet som drivs och sköts av ett extern managementbolag/ förvaltningsbolag som upphandlas vart tredje år. I vissa fall kan fastigheter som med jämna mellanrum byter förvaltningsbolag bli eftersatta på detaljer som inte ingår i den dagliga driften eller som inte anses vara akuta av de inhyrda fastighetsteknikerna, tex fönster som börjar bli dåliga, plåtar som lutar åt fel håll, allmänna utrymmen som inte ses efter.


Då kan det vara bra att åka ut till en fastighet och tillsammans med kunden genom nya ögon allmänt syna av brister och fel som inte inrapporterats av förvaltningsbolaget och som på sikt kan kosta fastighetsägaren pengar. Kanske har förvaltningsbolaget inte anmält felet för det är inte akut och om ett halvår ska en annan firma ta över driften?

Att tänka långsiktigt sparar både pengar och miljön!


En övergripande statuskontroll av en byggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att på ett par timmar spara mycket pengar på en fastighet som annars över tiden kan få bestående skador orsakade genom enkla fel som tex röta, vattenskador, mögel osv. En konsulttimme ställd mot att byta fyra fönster för att en plåt blåst sönder och fått bakfall, det är en enkel ekvation att räkna hem!

Carl Andersson Consulting CAC Sweden AB

Carl Andersson Consulting
CAC Sweden AB

Org nr 559249-2499

C/O Carl Andersson
Friisgatan 29
214 21 Malmö

Copyright 2020 © All Rights Reserved